Your browser does not support JavaScript!
收支明細

大華科技大學  電機與電子工程學系

107學年度第一.二學期 系學會社團收支登帳明細

日期

項目

收入金額

支出金額

餘額

備註

10/25

餐費

0

5262

91211

 

11/25

躲避球比賽獎金

0

3000

88211

 

12/19

聖誕餐會

0

10000

78211

 

第二學期

 

 

 

 

 

3/27

電競比賽獎金

0

5000

73211

 

4/24

餐會

0

11000

62211

 

6/6

畢業餐費

 

4350

57861